دپارتمان زبان و ادبیات فارسی شهرستان تاکستان
 
قالب وبلاگ
............................صفحه اصلی...................ورود...........عضویت............-- دانشگاه فرهنگیان قزوین کانال سروش کانال سروش کانال سروش کانال سروش

توی صف عابر بانک دو نفر اول دختران جوانی هستند که ارام پچ پچ می کنند و بلند بلند می خندند .پشت سرشان پسر جوانی ایستاده و با تبلتش ور می رود .نفر چهارم مرد میان سالی است که پک های عمیق به سیگارش می زند و دودش را از دماغش بیرون می دهد.نفر آخر هم من هستم با یک دنیا دلهره که نکند فاطمه توی ماشین از خواب بیدار شود.پیر زنی پشت عابر ایستاده و مرتب دکمه ها را می زند و ناامیدانه نچ نچ می کند .ناگهان نگاهی به صف می اندازد و با دستش به من اشاره میکند و می گوید:دختر جون بیا!از پله های آهنی عابر بانک بالا می روم .پیر زن رمز کارتش را آرام در گوشم می گوید و من وجه را به کارت پسرش منتقل می کنم.پیر زن دعا کنان می رود و من هم میروم آخر صف سر جایم می ایستم.تا لحظه ای که نوبتم بشود به این فکر می کنم که مردم هنوز به مذهبی ها اعتماد دارند .کاش با رفتارهای نسنجیده خرابش نکنیم!


+معرفی وبلاگطبقه بندی: ادبیات،
[ شنبه 30 دی 1396 ] [ 22:22 ] [ ]

مقدمه‌اى بر مفهوم فرم و فرمالیسم در هنر مدرن

مقاله 1، دوره 15، شماره 28، پاییز و زمستان 1394، صفحه 5-33  XMLاصل مقاله (450 K)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
چکیده

این نوشته بر آن است تا مفهوم فرم و فرمالیسم و بازتاب آن در هنرهاى تجسمى را به مثابه­ى شاخه‌اى بنیادین از جنبش مدرنیستى بررسى کند. در این راستا روش نقادى فرمالیستى کلمنت گرینبرگ نظریه‌پرداز و منتقد معاصر تحلیل گردیده است. فرمالیسم به تعبیر گرینبرگ عبارت است از نظریه­اى که ویژگى­هاى فرمىِ اثر را مهم­ترین رکن مقوِّم آن قلمداد کرده و درون­مایه­ى اثر را پیامد تحقق فرم محسوب مى­دارد. بدین اعتبار در نظر وى درون­مایه­ى هر اثر تابعى است از عناصر فرمى. گرینبرگ برداشت خود را با استناد به نقد قوه­ى حکمکانت توجیه نمود. کانت براى هنر عرصه­اى مستقل و متفاوت از حوزه­هاى دیگرى چون علم و اخلاق در نظر گرفت و همین امر سبب ترویج شعار «هنر براى هنر» در هنر فرمالیستى شد. این نگاهِ کانت، بنیاد زیباشناسى گرینبرگ را در عرصه­ى هنر شکل داد و از این رو گرینبرگ نقد فرمالیستى را که به تعبیر او ریشه در مدرنیسم داشت، با تکیه بر ویژگىِ خودآئینى و خودپایندگى صورت­بندى کرد. نکته­ى حائز اهمیت این است که گرینبرگ در نوشته­هاى خود نقد سومکانت را کاربردى نموده و آن‌را به مثابه­ى پایه­ى فلسفى مدرنیسم به طور کلى و فرمالیسم به‌طور اخص تلقى کرده است. در این نوشتار مؤلفه­هاى مهم مرتبط با فرم و فرمالیسم در نقد سومکانت و تأثیر آن بر برداشت گرینبرگ بررسى شده و نوآورى­هاى وى درگستره­ى نقادى هنر و به ویژه نقاشى تحلیل گردیده است. هم‌چنین علت اهمیت یافتن فرم و نفوذ فرمالیسم در حوزه‌ى نقد هنرى معاصر و تأثیر راهبرد گرینبرگ به عنوان پیشاهنگ این فرایند در رهیافت­هاى هنرمندان مدرنیست تبیین شده است.


کلیدواژه ها
کانت؛ گرینبرگ؛ فرم؛ فرمالیسم؛ نقد هنرى
موضوعات
فلسفهطبقه بندی: ادبیات،
[ شنبه 30 دی 1396 ] [ 21:42 ] [ ]

موسیقی شعر«خوان هشتم»

محمدحسن قزنینی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دبیر دبیرستانها و مدرس دانشگاه آزاد

چکیده

اصل داستان که در شاهنامة فردوسی آمده بهطور خلاصه چنین است: «رستم، پهلوان دلیر ایران و فرزند زال، برادر دیگری هم دارد که پدرش زال است اما مادرش کنیزکی است مطرب و خنیاگر از طبقة اجتماعی پایینتر. وقتی او متولد میشود، ستارهشناسان و گنداوران ستارة بختش را نحس میدانند و معتقدند که تنها راه رهایی از نحوست، دورشدن او از خاندان زال است. پسر که نامش شغاد است، به خاندان پادشاه کابل- که یکی از خراجگزاران زال است- سپرده میشود. پسر بزرگ میشود و به حد ازدواج میرسد و دختر شاه کابل را به همسری برمیگزیند. او در اثر حسادت، کینة رستم را به دل میگیرد و در پی فرصتی است تا از وی انتقام بگیرد و این فرصت را پادشاه کابل برایش فراهم میکند. در انجمنی فرمایشی، دو تن به مناظره و حتی فحاشی میپردازند. شاه کابل در نزد همة بزرگان و درباریان زال و رستم را هیچ میانگارد و شغاد را پسر زال و برادر رستم نمیشمارد و سعی میکند با سخنان تندی شغاد را تحریک کند. این خبر را هم شغاد و هم دیگران به گوش رستم میرسانند. شغاد از برادر میخواهد که خودش به تنهایی به کابل بیاید و شاه کابل را نیک بمالد. این دمدمه در رستم مؤثر میافتد. پس او با دویست نفر پیاده به سوی کابل حرکت میکند. شغاد پیکی تندرو به کابل میفرستد که نقشة خود را عملی کند و برای همیشه هم او و هم شاه کابل از رستم خیالشان راحت شود. شاه کابل با رایزنی شغاد فرمان میدهد چاههایی بر سر راه بکنند و آنها را کاملاً استتار کنند؛ به گونهای که هیچ انسان و حیوانی از وجود آنها آگاه نشود. وقتی رستم با حیله و مکر این دو تن به چاه نزدیک میشود، رخش متوجه بوی تازة خاک میشود اما از آنجا که باید این تراژدی شکل بگیرد و تقدیر چنین رقم خورده است، رستم به رخش که ایستاده است و جلوتر نمیرود، تازیانهای میزند. اسب میپرد و بین دو چاه فرود میآید و سرانجام، در یکی از صدها چاهی که کنده شده است، گرفتار میشود. درون چاه پر از نیزههای سمی و خنجرهای آغشته به زهر است. پس، زهر در بدن رخش و رستم نفوذ میکند و رخش را از پای درمیآورد. رستم بر جنازة اسب ناله سر میدهد و سوگواری میکند که ناگهان صدای شوم و نامردانة شغاد در چاه میپیچد؛ او خندهزنان رستم را به سخره میگیرد و شادمانی میکند. رستم متوجه میشود که همة اینها نقشة این نابرادر بوده است؛ بنابراین، تیری در چلة کمان مینهد و به  سوی شغاد رها میکند. او که از ترس صدمة تیر پشت درختی میانتهی و کهنسال پنهان شده است، با تیر رستم به درخت دوخته میشود. رستم خدا را شکر میکند که توانسته است قبل از مرگ، دشمنش را از پای درآورد. «خوان هشتم نامی است که اخوان به این داستان داده و به نوعی میخواسته است پایان کار رستم را نیز یک خوان به حساب آورد؛ خوانی که گریز از آن امکان ندارد. چون هر آدمیای روزی باید بر این خوان بگذرد؛ حتی اگر رستم باشد. آنچه مورد بحث ماست در این داستان، بررسی صحنههای مختلف شعر از لحاظ موسیقایی است و هماهنگیهای عناصر موسیقایی در کلام شاعر. اخوان به مناسبتهای مختلف لحن کلامش را تغییر میدهد؛ گاهی کوبنده و حماسی میشود و گاهی نرم و لطیف و عاطفی و گاهی هم در پایان داستان رقتانگیز میگردد. به گونهای که اشک شنونده و خواننده را در میآورد. این حالتهای مختلف را شاعر به کمک اصوات و گاه تکرار واژهها و دیگر عوامل موسیقیزا به زیبایی ترسیم نموده است. در این مقاله، سعی شده است این عوامل مورد بررسی قرار گیرند.


کلیدواژهها: موسیقی شعر در خوان هشتم، تناسب معنا با موسیقی[ یکشنبه 24 دی 1396 ] [ 13:35 ] [ ]

حسنک وزیر

مسعود دلاویز

کارشناس ارشد زبان و ادب فارسی و مدرس مراکز تربیت معلم بهبهان

چکیده

داستان حسنک وزیر یکی از داستان‌های شورانگیز و در عین حال غمناک تاریخ بیقی است که در آن تحت تأثیر نثر بینابین به توصیف تمام صحنه‌ها و ماجراهای داستان پرداخته می‌شود. در این نوشته کوشیده‌ایم به بررسی عناصر ساختاری متن از نظر شخصیت‌پردازی و نحوه روایت بپردازیم و با رفتن در لایه‌های متن در سطح آوایی، توازن واژگانی، توزان نحوی، انسجام دستوری، واژ‌گانی و پیوندی به شالودة ساختمان متن که زاییدة بیان هوشمندانة بیهقی است، پی ببریم.

 کلیدواژه‌ها: ساختارشناسی، تاریخ بیهقی، پدریان، پسریان

 

 


ادامه مطلب

طبقه بندی: #مدرسه، ادبیات،
[ یکشنبه 24 دی 1396 ] [ 13:33 ] [ ]
سبک تاریخ بیهقی
دکتر سید خلیل خطیب رهبر
 

اشاره: موضوع اصلی تاریخ بیهقی، تاریخ حکومت سلطان مسعود غزنوی است؛ اما افزون بر تاریخ غزنویان، مطالبی درباره تاریخ صفاریان، سامانیان و دوره پیش از پادشاهی محمود غزنوی دارد. نسخه اصلی کتاب حدود ۳۰ جلد بوده که بخش زیادی از آن از بین رفته‌ و امروزه تنها حدود پنج مجلدش بر جای مانده‌ است.

نثر استوار، اطلاعات بسیار ارزشمند در موارد گوناگون، رعایت انصاف و بیان شیرین و پرکشش، از ویژگیهای این کتاب هستند؛ چنان که می‌نویسد: «سخنی نرانم تا خوانندگان این تصنیف گویند: شرم باد این پیر را! غرض من آن است که تاریخ‌پایه‌ای بنویسم و بنایی بزرگ افراشته گردانم، چنان که ذکر آن تا آخر روزگار باقی‌ماند.»

یکی از کسانی که زحمت بسیاری بر خود هموار کرد و دشواری‌های این کتاب کهن را آسان نمود و به نوعی در دسترس عموم نهاد، مرحوم استاد خطیب رهبر بود که کارش با استقبال فراوانی روبرو شده است. آنچه در پی می‌آید، بخشهایی از مقدمه پربار و مفصل ایشان است:


ادامه مطلب

طبقه بندی: ادبیات،
برچسب ها: بیهقی،
[ دوشنبه 18 دی 1396 ] [ 22:53 ] [ ]

دانلود فیلم تلویزیونی بوعلی سینا (کیفیت خوب)


• زمان : 01:30:42 
مجموعه تلویزیونی بوعلی سینا

نویسنده و کارگردان و تدوین گر: کیهان رهگذار
تهیه‌کننده: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
تولید: سال ۱۳۶۴
ژانر:تاریخی
تهیه و تولید: منوچهر محمدی
طراح صحنه و لباس: فرهاد فارسی
آهنگ ساز: فرهاد فخرالدینی
تصویربردار: فرخ مجیدی
عکاس: بهرام جلالی

بازیگران:
امین تارخ در نقش بوعلی سینا
فیروز بهجت‌محمدی
محمد ابهری
جمشید لایق
اسماعیل محرابی
چنگیز وثوقی
سرور نجات‌الهی و...

امین تارخ ، فیروز بهجت‌محمدی، جمشید لایق، اسماعیل محرابی، چنگیز وثوقی، سرور نجات‌‌الهی از بازیگران اصلی این مجموعه هستند. «بوعلی سینا» تاکنون بارها از شبکه‌های مختلف سیما پخش شده‌است.
سریال «بوعلی‌سینا» اثری ماندگار است که در سال 1364 ساخته شد، اما قابل رقابت با آثار امروزی است. این سریال اولین بار سال 1364 از شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد و بعدها از شبکه مختلف و همچنین با کیفیت بهتر پخش شده است. 

جهت پخش صوت یا فیلم در سایت یا وبلاگ خود کد زیر را copy و در محل مورد نظر خود paste کنید:

مطالب مرتبط :

طبقه بندی: #مدرسه، ادبیات، تاریخ،
[ جمعه 15 دی 1396 ] [ 03:03 ] [ ]

    

لغات درس هشتم نگارنده زیبا ،صورتگرماهر              تهیه وتنظیم : مسعود باقری وعلی اشتری

لغات درس هشتم نگارنده زیبا ،صورتگرماهر

 

انباز: همتا

تماثیل:ج تمثال

دل آرا: دل آراینده

شگرف: عجیب

قاه قاه: اسم صوت

کارگهی:کارخانه

کامکار: کامروا

کاو: مخفّف که او

کاین: مخفّف  که این

مبرّا:تبرئه شده

معمور: آبادشده

ملک العرش: صاحب تخت پادشاهی

منزّه: پاک

نژند: اندوهگین

همتا: مثل

هجر: جدایی

نی نی: نه نه

پایان لغات درس هشتم نگارنده زیبا ،صورتگرماهر      تهیه وتنظیم : مسعود باقری وعلی اشتری

 

 


ادامه مطلب

طبقه بندی: #هشتم، #مدرسه،
برچسب ها: معنی لغت،
[ پنجشنبه 14 دی 1396 ] [ 13:14 ] [ ]

هنر نمایش یا همان تئاتر دارای سبک و روشهای خاصی در دنیای هنرهای نمایشی میباشد که در ادامه به تعدادی از آنها میپردازم …

لازم به ذکر است که این سبکها مختص و منحصر به هنر نمایش نمیباشد و در اصل یک سبک و روش و تکنیکی است که تمامی هنرها را در بر میگیرد و هنر نمایش نیز چون سایر هنرها از این سبکها متاثر میباشد و در سراسر دنیا و کشور خودمان اجرا میشود … اما بسیار دیده ام که بسیاری که ادعای کارگردانی میکنناد  حتی تفاوت بین رئالیسم و سورئالیسم را نمیدانند … و تاکیدم بر توضیح مختصر این سبکها در حوزه سبکهای نمایشی و انواع سبک تئاتر میباشد

علی اکبر خداشناس

سبکهای هنری یا بهتر است بگویم سبکهای نمایش به شرح زیر میباشند :

اکسپرسیونیسم   ( Expressionism)

تئاترپوچی   (Absurd)

دادائیسم   (Dadaism)

رومانتیسم   (Romanticism)

رئالیسم   (Realism)

سمبولیسم   (Symbolim)

سورئالیسم   (Surrealism)

 

حال به توضیح مختصر هر کدام میپردازیمادامه مطلب

طبقه بندی: ادبیات،
برچسب ها: نمایشنامه،
[ پنجشنبه 14 دی 1396 ] [ 13:10 ] [ ]

ستایش :           به نام خدایی که جان آفرید(صفحه10)

                      هدف : آشنایی و درک خدا

1-  به نام خدایی که زندگی بخشید وقدرت سخن گفتن را به ما داد.

2-  خدایی که همیشه با ماست و یاری رسان است و بخشنده و توبه پذیر است.

3-تحت فرمان او است همه چیز . مثل انسان و  پرنده ومورچه و مگس.

  4- یکی را خوش بختی دهد و دیگری را از خوشبختی کنار گذارد.

5-اتش را تبدیل به گلستان کرد برای خلیل {ع} و کسانی را فرو برد دراتش اب نیل.               

 در نزد او تمام بزرگان کوچک و ناتوان هستند .

7- جهان متفق هستند بر خدایی او و دنیا ناتوان مانده از یافتن ذات او.

8-انسان همچو او نیابد دیدگان ناتوان در یافتن انتهای جمال او.

9-نگاهی بر دل خود بیندازی او به تو صفا را عطا می فرماید.

10-راه حق راه حضرت محمد{ص} و جز راه حق او هیچ راهی حق نیست و تنها در این راه می توان رفتنه راه دیگری .ادامه مطلب

طبقه بندی: #نهم، #مدرسه،
[ پنجشنبه 14 دی 1396 ] [ 12:57 ] [ ]

راهنمای معنی لغات ادبیات فارسی هشتم | ستایش تا درس 8: آزادگیمباحث : 
ستایش
** فصل اول: زیبایی آفرینش **
درس 1: پیش از اینها 
درس 2: خوب جهان را ببین! صورتگر ماهر 
** فصل دوم: شکفتن **
درس 3: ارمغان ایران 
درس 4: سَفَر شکفتن 
** فصل آزاد: ادبیات بومی (1) **
درس 5: آزاد 
** فصل سوم: سَبکِ زندگی **
درس 6: راهِ نیک‌بختی 
درس 7: آداب نیکان 
درس 8: آزادگی 

طبقه بندی: #هشتم، #مدرسه،
[ پنجشنبه 14 دی 1396 ] [ 12:46 ] [ ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

تعداد کل صفحات : 3 :: 1 2 3

درباره وبلاگ

گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی متوسطه اول شهرستان تاکستان
علم فرهنگ
کد شاماد:
1-1-693734-64-0-4
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic