باسمه تعالی

اساسنامه انجمن علم فرهنگ

ماده 1: به منظور حمایت و ترویج فرهنگ اخلاق علمی، تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجو معلمان مستعد وتوانمند وفراهم آوردن زمینه مناسب برای فعالیتهای جمعی علمی ،انجمن های علمی دانشجویی متشکل از دانشجویان علاقمند در پردیس ها/مراکز آموزش عالی تشکیل می گردد.

ماده2: اهداف انجمن های  علمی  :

1-ایجاد زمینه مناسب برای شکوفایی استعداد ها ، برانگیختن علمی دانشجویان و بهره گیری از توانمندی ایشان در تقویت وتحقق فضای علمی دانشگاه

2-افزایش مشارکت و رقابت دانشجویان در فعالیت های علمی و فرهنگی جمعی و نهادینه ساختن این فعالیت ها

3- تعمیق دانش وبینش علمی و فرهنگی دانشجویان با بهره گیری ازتوان علمی اعضای هیات علمی

4-تقویت وتحکیم پیوند های نظام آموزش عالی بابخش های مختلف جامعه

5- حمایت از فعالیت علمی دانشجویی و راهنمایی و هدایت دانشجویان در امر آموزش و پژوهش

ماده 3: فعالیت های علمی انجمن ها :

1- مناظره و نقد علمی

2-هم اندیشی و نشست های  تخصصی

3-مطالعات و پژوهش های علمی و فرهنگی

4-نشر و ترویج یافته های علمی و فرهنگی

5- فعالیت های کمک آموزشی و فرهنگی

تبصره : برخی از مصادیق و عرصه های فعالیت انجمن های علمی عبارتند از :

1-برگزاری دوره های آموزشی تکمیلی وتقویتی وتشکیل کارگاههای تخصصی

2-برگزاری وهمکاری در اجرای جشنواره ها ،کنفرانسها و مسابقات علمی (داخلی و خارجی ) با هماهنگی کمیته فرهنگی

3-تولید وانتشار نشریه علمی ،کتاب ونشریات الکترونیکی، نرم افزار های رایانه ای و فیلم های علمی -آموزشی

4-برنامه ریزی و اجرای بازدیدهای علمی از مراکز علمی ،صنعتی و فناوری

5-اطلاع رسانی در خصوص کلیه فعالیتهای  مرتبط با اهداف انجمن

6-حمایت و تشویق مادی و معنوی از ابتکارات خلاقیت های علمی ،فعالیت های پژوهشی و اختراعات دانشجویان

ماده 4 : شورای مدیریت انجمن متشکل از 5 عضو اصلی و دو عضو علی البدل است که با انجام انتخابات ازمیان اعضای انجمن با رای مستقیم آنان وکسب حداکثرنسبی آرا برای مدت یکسال انتخاب می شود.

ماده 5 : وظایف شورای مدیریت انجمن عبارتند از :

1- جذب دانشجویان علاقه مند به فعالیتهای علمی - پژوهشی و ایجاد انگیزه برای مشارکت در اینگونه فعالیتها

 2-برنامه ریزی ، ساماندهی ، اجرا ، هدایت و نظارت بر فعالیتهای ادواری و سالانه انجمن

3-برقراری ارتباط مستمر با دیگر انجمن های علمی -دانشجویی و انجمن های علمی -تخصصی داخل و خارج دانشگاه ها با هماهنگی کمیته فرهنگی

4-برقراری ارتباط با نهادها و سازمانهای خارج از دانشگاه برای انجام فعالیتهای مشترک با نظر و هماهنگی کمیته فرهنگی

5-برنامه ریزی و پیشنهاد همکاری برای اجرای طرحهای پژوهشی و مطالعاتی

6-اخذ تاییدیه اساسنامه انجمن علمی از کمیته فرهنگی

7-همکاری و ارتباط مستمر با مدیر گروه های آموزشی و اعضای هیئت علمی برای تحقق اهداف و فعالیتهای علمی و فرهنگی انجمن.

8-تشکیل کمیته های مختلف کاری و نظارت بر عملکرد آن ها .

9-برگزاری انتخابات شورای مدیریت دوره بعد

10-حفظ و نگهداری وسایل و تجهیزات انجمن ، تصویب هزینه های مالی برنامه ها ، تنظیم و ارائه گزارش مالی انجمن به صورت سالانه و ارسال آن به شورای هماهنگی

11- ایجاد انگیزه فعالیت های جمعی فرهنگی تربیتی در بین دانشجو معلمان

ماده 6 : شورای مدیریت انجمن یکی از اعضای خود را به عنوان دبیر انجمن انتخاب می کند و به شورای هماهنگی اعلام می کند .

ماده 7 : وظایف دبیر انجمن:

دبیر انجمن مسئولیت برگزاری شورای مدیریت انجمن و پیشنهاد و تصویب طرح ها و هماهنگی در اجرای آن برنامه ها و پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات آن و ایجاد هماهنگی و رسیدگی به مسائل انجمن های علمی دانشجویی و شرکت در جلسات شورای دبیران انجمن های علمی پردیس / مراکز آموزش عالی و ارائه گزارش مستمر به شورای هماهنگی و نظارت بر حسن عملکرد انجمن علمی مربوطه (امور مالی ، حفظ و استفاده صحیح از اموال و تجهیزات، اجرای آیین نامه داخلی و ...) و ارائه گزارش به شورای هماهنگی را بر عهده دارد . همچنین دبیر انجمن مسئول انجام کلیه امور حقوقی و اداری انجمن است .

ماده 8: شورای هماهنگی، صلاحیت نامزدها را برطبق مفاد این آیین نامه بررسی و پس از تایید اسامی نامزدها، انتخابات را برگزار نموده و نتایج آن را طی صورت جلسه ای تنظیم و به کمیته فرهنگی تربیتی ارسال می نماید .

تبصره 1 :فقط دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته موردنظر حق رای و حق داوطلب شدن رادارا می باشند.

تبصره 2: نخستین شورای مدیریت منتخب حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از برگزاری انتخابات باید اساسنامه انجمن را تدوین و به شورای هماهنگی ارسال نماید .

ماده9 : شورای هماهنگی پس از تایید انتخابات واساسنامه، انجمن را در لیست انجمن های علمی دانشجویی پردیس ثبت و به کمیته فرهنگی اعلام خواهد کرد . کمیته فرهنگی نسبت به صدور حکم اعضای شورای مدیریت برای مدت یک سال اقدام می نماید .

ماده 10 : شرایط داوطلبان عضویت در شورای مدیریت انجمن علمی دانشجویی به شرح ذیل می باشد :

1-اشتغال به تحصیل در دانشگاه

2-عدم عضویت در شورای مدیریت دیگر انجمن ها

3-محرومیت از تحصیل به واسطه حکم قطعی کمیته انضباطی ( عضویت مجدد این فرد یکسال پس از گذراندن دوران محرومیت تنها در صورتی ممکن خواهد بود که به تصویب دو سوم از اعضای شورای هماهنگی برسد) .

تبصره : اعضای مدیریت دیگر انجمن ها درصورت استعفا یک ماه قبل از برگزاری انتخابات انجمن های علمی و پذیرش آن می توانند داوطلب عضویت در شورای مدیریت انجمن شوند .

ماده 11 : مجوز برنامه ها و فعالیتهایی که درسطح پردیس برگزارمی شود توسط شورای هماهنگی صادر می شود.

ماده 12: فعالیتهای انجمن های علمی دانشجویی در چارچوب این آیین نامه و صرفا در عرصه های علمی مجاز می باشند و هرگونه فعالیت صنفی، سیاسی و ... توسط انجمن ها تخلف محسوب می شود.

ماده 13 : میزان و نحوه حمایت مالی از طرح های مصوب انجمن های علمی دانشجویی به تشخیص کمیته فرهنگی پردیس می باشد .

ماده 14 : یک ماه قبل از پایان مدت قانونی فعالیت شورای مدیریت انجمن ، این شورا با تشکیل هیات اجرایی انتخابات شامل یک نماینده از اعضای شورای مدیریت ( با شرط عدم داوطلبی ) ، یک نماینده از نماینده شورای هماهنگی و یک نماینده از طرف کمیته فرهنگی نسبت به برگزاری انتخابات دوره جدید اقدام و صورتجلسه را برای شورای هماهنگی ارسال خواهد کرد .

تبصره : در صورت داوطلب شدن تمام اعضا، شورای مدیریت یکی از دانشجویان آن انجمن را به عنوان نماینده در هیات اجرایی انتخاب می کند .

ماده 15 : شورای هماهنگی مرجع رسیدگی و پیگیری به کلیه شکایات و اعتراضات در پردیس و یا مراکز آموزش عالی می باشد .

تبصره : درصورت عدم رفع اختلاف، کمیته فرهنگی پردیس مرجع تصمیم گیری نهایی خواهد بود .

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات