دانلود سؤالات و پاسخنامه کلیدی آزمون کارشناسی ارشد سال 93


نام رشتهدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
گروه فنی و مهندسی
مهندسی برق (کد 1251)

دانلود دفترچه سؤال - شماره 1

دانلود دفترچه سؤال - شماره 2

کلید اولیه سازمان سنجش
مهندسی کامپیوتر (کد 1277)

دانلود دفترچه سؤال - شماره 1

دانلود دفترچه سؤال - شماره 2

کلید اولیه سازمان سنجش
مهندسی مکانیک (کد 1267)دانلود دفترچه سؤالکلید اولیه سازمان سنجش
مهندسی صنایع (کد 1259)دانلود دفترچه سؤالکلید اولیه سازمان سنجش
مهندسی مواد (کد 1272)دانلود دفترچه سؤالکلید اولیه سازمان سنجش
مهندسی عمران (کد 1264)دانلود دفترچه سؤالکلید اولیه سازمان سنجش
مهندسی پلیمر (کد 1255)دانلود دفترچه سؤالکلید اولیه سازمان سنجش
مهندسی شیمی (کد 1257)دانلود دفترچه سؤالکلید اولیه سازمان سنجش
مهندسی فناوری اطلاعات (کد 1276)دانلود دفترچه سؤالکلید اولیه سازمان سنجش
مهندسی نفت (کد 1253)دانلود دفترچه سؤالکلید اولیه سازمان سنجش
مهندسی معدن (کد 1268)

دانلود دفترچه سؤال - شماره 1

دانلود دفترچه سؤال - شماره 2

کلید اولیه سازمان سنجش
مهندسی صنایع سیستم (کد 1260)دانلود دفترچه سؤالکلید اولیه سازمان سنجش
مهندسی نانومواد (کد 1273)دانلود دفترچه سؤالکلید اولیه سازمان سنجش
مهندسی هوافضا (کد 1279)دانلود دفترچه سؤالکلید اولیه سازمان سنجش
مهندسی ابزار دقیق (کد 1290)دانلود دفترچه سؤالکلید اولیه سازمان سنجش
مهندسی معماری کشتی (کد 1256)دانلود دفترچه سؤالکلید اولیه سازمان سنجش
مهندسی فرآوری و انتقال گاز (کد 1289)دانلود دفترچه سؤالکلید اولیه سازمان سنجش
مهندسی شیمی (داروسازی) (کد 1285)دانلود دفترچه سؤالکلید اولیه سازمان سنجش
گروه علوم پایه
ریاضیات و کاربردها (کد 1208)دانلود دفترچه سؤالکلید اولیه سازمان سنجش
مجموعه فیزیک (کد 1204)دانلود دفترچه سؤالکلید اولیه سازمان سنجش
مجموعه شیمی (کد 1203)

دانلود دفترچه سؤال - شماره 1

دانلود دفترچه سؤال - شماره 2

کلید اولیه سازمان سنجش
زیست شناسی گیاهی (کد 1213)دانلود دفترچه سؤالکلید اولیه سازمان سنجش
زیست شناسی جانوری (کد 1214)دانلود دفترچه سؤالکلید اولیه سازمان سنجش
زیست شناسی سلولی و مولکولی (کد 1206)دانلود دفترچه سؤالکلید اولیه سازمان سنجش
آمار و کاربردها (کد 1207)دانلود دفترچه سؤالکلید اولیه سازمان سنجش
فوتونیک (کد 1205)

دانلود دفترچه سؤال - شماره 1

دانلود دفترچه سؤال - شماره 2

کلید اولیه سازمان سنجش
ژئوفیزیک و هواشناسی (کد 1202)دانلود دفترچه سؤالکلید اولیه سازمان سنجش
علوم زمین (کد 1201)دانلود دفترچه سؤالکلید اولیه سازمان سنجش
علوم کامپیوتر (کد 1209)دانلود دفترچه سؤالکلید اولیه سازمان سنجش
گروه علوم انسانی
مجموعه حقوق (کد 1126)

دانلود دفترچه سؤال

دانلود دفترچه زبان فرانسه

کلید اولیه سازمان سنجش
روانشناسی (کد 1133)دانلود دفترچه سؤالکلید اولیه سازمان سنجش
مجموعه زبان انگلیسی (کد 1121)دانلود دفترچه سؤالکلید اولیه سازمان سنجش
حسابداری (کد 1134)دانلود دفترچه سؤالکلید اولیه سازمان سنجش
مطالعات زنان (کد 1137)دانلود دفترچه سؤالکلید اولیه سازمان سنجش
علوم تربیتی 1 (کد 1117)

دانلود دفترچه سؤال - شماره 1

دانلود دفترچه سؤال - شماره 2

کلید اولیه سازمان سنجش
علوم تربیتی 2 (کد 1118)

دانلود دفترچه سؤال - شماره 1

دانلود دفترچه سؤال - شماره 2

کلید اولیه سازمان سنجش
علوم تربیتی 3 (کد 1123)دانلود دفترچه سؤالکلید اولیه سازمان سنجش
علوم اقتصادی (کد 1105)دانلود دفترچه سؤالکلید اولیه سازمان سنجش
مدیریت اجرایی و MBA (کد 1148)

دانلود دفترچه سؤال - شماره 1

دانلود دفترچه سؤال - شماره 2

کلید اولیه سازمان سنجش
مجموعه مدیریت (کد 1142)دانلود دفترچه سؤالکلید اولیه سازمان سنجش
پژوهش علوم اجتماعی (کد 1140)دانلود دفترچه سؤالکلید اولیه سازمان سنجش
تاریخ (کد 1107)دانلود دفترچه سؤالکلید اولیه سازمان سنجش
تربیت بدنی (کد 1106)دانلود دفترچه سؤالکلید اولیه سازمان سنجش
ادبیات فارسی (کد 1101)دانلود دفترچه سؤالکلید اولیه سازمان سنجش
علوم سیاسی (کد 1130)دانلود دفترچه سؤالکلید اولیه سازمان سنجش
علوم اجتماعی (کد 1108)دانلود دفترچه سؤالکلید اولیه سازمان سنجش
علوم جغرافیا (کد 1102)دانلود دفترچه سؤالکلید اولیه سازمان سنجش
الهیات و معارف اسلامی (کد 1113)دانلود دفترچه سؤالکلید اولیه سازمان سنجش
علوم ارتباطات اجتماعی (کد 1138)دانلود دفترچه سؤالکلید اولیه سازمان سنجش
ایرانشناسی (کد 1127)دانلود دفترچه سؤالکلید اولیه سازمان سنجش
گروه هنر
معماری (کد 1352)دانلود دفترچه سؤالکلید اولیه سازمان سنجش
طراحی شهری (کد 1351)دانلود دفترچه سؤالکلید اولیه سازمان سنجش
برنامه ریزی شهری (کد 1350)دانلود دفترچه سؤالکلید اولیه سازمان سنجش
پژوهش هنر (کد 1359)

دانلود دفترچه سؤال - شماره 1

دانلود دفترچه سؤال - شماره 2

کلید اولیه سازمان سنجش
هنرهای تصویری و طراحی (کد 1358)دانلود دفترچه سؤالکلید اولیه سازمان سنجش
هنر ساخت و معماری (کد 1361)دانلود دفترچه سؤالکلید اولیه سازمان سنجش
گروه کشاورزی
دام و طیور (کد 1309)دانلود دفترچه سؤالکلید اولیه سازمان سنجش
علوم خاک (کد 1308)دانلود دفترچه سؤالکلید اولیه سازمان سنجش
علوم باغبانی (کد 1305)دانلود دفترچه سؤالکلید اولیه سازمان سنجش
تولیدات گیاهی (کد 1310)دانلود دفترچه سؤالکلید اولیه سازمان سنجش
کشاورزی آب (کد 1302)دانلود دفترچه سؤالکلید اولیه سازمان سنجش
بیوتکنولوژی در کشاورزی (کد 1324)دانلود دفترچه سؤالکلید اولیه سازمان سنجش
منابع طبیعی - محیط زیست (کد 1317)دانلود دفترچه سؤالکلید اولیه سازمان سنجش
صنایع غذایی (کد 1313)دانلود دفترچه سؤالکلید اولیه سازمان سنجش
زراعت و اصلاح نباتات (کد 1303)دانلود دفترچه سؤالکلید اولیه سازمان سنجش
مهندسی مکانیک بیوسیستم (کد 1319)دانلود دفترچه سؤالکلید اولیه سازمان سنجش

 

دفترچه سؤال سایر رشته ها را با کلیک بر روی نام رشته در جدول زیر دانلود کنید.

سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیاییمجموعه زبان عربیفرهنگ و زبان های باستانی
مجموعه زبان شناسیمجموعه زبان شناسی (دفترچه زبان آلمانی و فرانسه)مجموعه فلسفه
علم اطلاعات و دانش شناسیمجموعه زبان فرانسهمجموعه زبان روسی
مجموعه زبان آلمانیمجموعه مدیریت جهانگردیزبان و ادبیات اردو
مجموعه باستان شناسیمددکاری اجتماعی

مجموعه محیط زیست - دفترچه 1

مجموعه محیط زیست - دفترچه 2

مجموعه مدرسی معارف اسلامیمطالعات دفاعی - استراتژیکاطلاعات استراتژیک
امادمدیریت بحرانمجموعه الهیات و معارف اسلامی /1
مجموعه الهیات و معارف اسلامی /2مجموعه الهیات و معارف اسلامی /4مجموعه الهیات و معارف اسلامی /5
محیط زیست دریامجموعه زیست شناسی دریاعلوم دریایی و اقیانوسی / فیزیک دریا/
مجموعه تاریخ و فلسفه علممجموعه علوم شناختیمدیریت در سوانح طبیعی
مهندسی نقشه برداریمجموعه دریانوردیمهندسی نساجی - تکنولوژی نساجی
مهندسی نساجی - شیمی نساجی و تکنولوژی الیافمجموعه مهندسی پلیمر - صنایع رنگمهندسی طراحی محیط زیست
مدیریت نساجیمهندسی ایمنی و بازرسی فنیمهندسی شیمی - بهداشت - ایمنی و محیط زیست
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات